Lỗi
  • Lỗi khi tải dữ liệu feed.

BB-HMC381

- Quay 4 chiều, Zoom 21X, KTS 2X, cài đặt 8 vị trí. 30 hình/ giây,  1/4’’ CCD